Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBK

Drodzy  Bracia i Siostro

W imieniu Zarządu Katowickiego Bractwa Kurkowego zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBK w dn. 15.06.2021 o godz. 14.45 -1-szy termin , 15.00 -2-gi termin
w Katowicach ul. Mickiewicza 29 II.p.

Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBK za 2020r. i finansów za 2020r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za 2020r
7. Dyskusje nad sprawozdaniami Zarządu ,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleż.
8. Podjęcie uchwał:
– o przyjęciu sprawozdania Zarządu i spr. finan. za 2020r.
-przeznaczenie nadwyżki finansowej za 2020r.
– udzielenie absolutorium Zarządowi ,Kom. Rew. i Sądowi.
9. Przyjęcie planu pracy Zarządu na 2021r.
10. Dalszy ciąg dyskusji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Prosimy o udział i punktualne przybycie.

Prezes Zarządu-Hetman KBK
Edward Kóska