Zaproszenie!

Szanowni Bracia Katowickiego Bractwa Kurkowego!

ZAPRASZAM na Zwyczajne Zgromadzenie Członków Katowickiego Bractwa Kurkowego które zwołuje Zarząd na dzień 28.03.2019 (czwartek) w Chorzowie ul. Harcerska 3 b (strzelnica EMJOT) o godz. 17.00 1-szy termin,17.15 2-gi termin.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i przywitanie

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Sprawozdanie Zarządu z działalności KBK i finansów za rok 2018

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KBK za 2018r.

7.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego KBK za 2018r.

8.Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskie

9.Podjęcie uchwał:

-o przeprowadzeniu wyborów do wszystkich władz KBK w trybie jawnym [zgodnie z &25 p.6 Statutu KBK]

-o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2018r.

-o przyjęciu Sprawozdania finansowego KBK za 2018r.

– przeznaczenie nadwyżki finansowej za 2018r.na poczet przychodów 2019r.

-udzielenie absolutorium dla : Zarządu ,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego KBK

10.Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Zarządu-Hetmana KBK

11.Wybór Komisji Skrutacyjnej

12.Wybory Prezesa Zarządu-Hetmana KBK

13.Zgłoszenie Kandydatów do Zarządu KBK

14.Wybory do Zarządu KBK

15.Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

16.Wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

17.Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu na 2019r

18.Zmiany w Statucie KBK

18.Wolne wnioski i zakończenie

Ponadto informujmę, że po Zgromadzeniu [około godz.18.15 ] odbędzie się „Otwarty Turniej Strzelecki na strzelnicy EMJOT-u. Po strzelaniu wszystkich Braci i uczestników turnieju zapraszamy na tradycyjny poczęstunek.

Przypominam o obowiązku uczestnictwa Wszystkich Braci na Zgromadzeniu.

 

Prezes Zarządu-Hetman KBK

Edward Kóska